1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN:
Textran HD 10W, 30, 50
PRODUKTTYPE:Transmisjonsolje. Må ikke brukes som motorolje.
 
PRODUSENT/IMPORTØR:
Firma:HYDRO TEXACO AS
Adresse:Postboks 202, Skøyen
Postnr. / sted:0212 OSLO
Land:
Telefon:22 12 40 00
Faks:22 12 40 50
 
UTARB.AV:Hydro ProduksjonsPartner, Kari-Anne Barstad
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.IngrediensnavnEC-nr.Cas-nr.Vekt%
Merking
1
Mineralolje
-
-
80 - 100 %

T;K2,R45
2
Additiver i mineralolje
-
-
5 - 10 %


Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent.
 

INGREDIENSKOMMENTARER
 Petroleumskomponenten i dette produktet krever ikke kreftmerking iht. EU's stoffliste (Annex I t.o.m. 22. ATP). DMSO-ekstrakt < 3 %, fastsatt ved IP 346. Fullstendig tekst til R-setningene, se punkt 16.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
GENERELT
 Vurdert ikke merkepliktig.
HELSE
 Brukt olje kan inneholde metallpartikler og nedbrytningsprodukter av olje som medfører større helserisiko enn det opprinnelige produkt.
BRANN OG EKSPLOSJON
 Produktet er ikke klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlig.
MILJØ
 Ved utslipp til stillestående vann kan produktet danne en film på vannflaten med følgende deoksygenering og mulig skadelige virkninger på vannlevende organismer. Spill kan trenge ned i jordsmonnet og forårsake forurensing av grunnvann.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT
 Den skadede bringes snarest mulig ut i frisk luft, holdes varm og i ro. Kontakt lege. Gi ikke drikke ved nedsatt bevissthet.
INNÅNDING
 Se "Generelt".
HUDKONTAKT
 Tilsølt hud vaskes med såpe og lunkent vann. Fjern tilsølt tøy. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
ØYEKONTAKT
 Ved sprut i øynene skylles med rikelig mengde vann i minst 15 min. Hold øynene åpne. Kontakt lege ved fortsatt smerte eller synsforstyrrelse.
SVELGING
 FREMKALL IKKE BREKNINGER! Om pasienten er ved bevissthet gis straks et glass vann, deretter melk, fløte eller matolje. Kontakt lege straks.
MEDISINSK INFORMASJON
 Symptomatisk behandling. Pasienten observeres med henblikk på faren for kjemisk pneumoni som følge av aspirasjon. Ventrikkelskylling foretas bare hvis pasienten har fått i seg store mengder og kun etter intubering. \x0D\x0A\x0D\x0AGiftinformasjonssentralen kan informere om stoffers giftighet og behandling av forgiftning, \x0D\x0Atlf. 22 59 13 00.

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL
 Karbondioksid, pulver, skum. Vann i tåkestråle for avkjøling.
UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL
 Vannstråle.
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER
 Produktet har høyt flammepunkt og er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved kontakt med varme gjenstander kan det likevel dannes en hvit røyk (oljetåke), som er meget brannfarlig.
PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN
 Ved store branner og branner i små og dårlig ventilerte rom, skal brannmannskap ha flammesikre klær og trykkluftapparat.
ANNEN INFORMASJON
 Bruk vann til å kjøle flammeutsatte beholdere. Dersom lekkasje eller spill ikke har antent, bruk vanntåke for å dispergere dampen og for å beskytte personer som prøver å stoppe lekkasjen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL
 Unngå hud- og øyekontakt og innånding av damper. Bruk verneutstyr, jfr. punkt 8.
SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ
 Dem opp mot spredning. Unngå utslipp til vann og kloakkavløp.
EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING
 Oljesøl tørkes opp eller fjernes med absorberende midler og avhendes i hht. punkt 13. Ved større uhell skal politi og arbeidstilsyn varsles.

Ved utslipp til stillestående vann vil oljen flyte på overflaten og kan samles med lenser og pumpes opp med egnet utstyr. Sørg for varsling av impliserte brukere og myndigheter.

Ved utslipp på gater, mark etc. demmes opp for spredning. La ikke produktet gå i kloakken. Fjern mest mulig av oljen og strø til slutt med sand. NB: Meget glatt på ulykkesstedet.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

HÅNDTERINGSVEILEDNING
 Unngå hudkontakt med væsken, særlig brukt olje. Unngå innånding av damp og tåke. Unngå oljesøl som gir glatte gulv.
LAGRINGSANVISNING
 Hold emballasjen tett lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares ved romtemperatur.

8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

ADMINISTRATIVE NORMER:
Ingrediensnavn Cas nr. ppm mg/m3 År Anm.
Oljedamp

8 timer

50,0
2003

Oljetåke (mineraloljepartikler)

8 timer

1,0
2003

FOREBYGGENDE TILTAK
 Sørg for god ventilasjon. Øyespylingsmuligheter bør være lett tilgjengelig. Vask hendene med såpe og vann regelmessig og før spising, drikking, røyking og ved bruk av toalett. Gå ikke med tilsølte klær.

ÅNDEDRETTSVERN
 Ved fare for innånding av damp, bruk åndedrettsvern med filter A (brunt). Ved opprenskning av store spill eller spill i tanker eller små/lukkede rom må det brukes selvforsynt åndedrettsvern.
ØYEVERN
 Bruk vernebriller ved arbeider som kan medføre sprut, søl og direkte kontakt.
ARBEIDSHANSKER
 Bruk hansker av nitrilgummi eller annet oljebestandig materiale. Gjennomtrengningstiden for hanskematerialet vil variere med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering. Sørg for at hanskene er hele og uten huller eller rifter.
VERNEKLÆR
 Bruk egnede verneklær ved behov.
ANNEN INFORMASJON
 Alt verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform:Væske.
Farge:Klar.
Lukt:Mineralolje.
 
Tetthet:0.883-0.904 g/cm³ (15 °C)Flammepunkt:> 218 °C
Tetthet v/ 15 °C:Viskositet v/ 40 °C:40.9 mm2/s (10 W)
Viskositet v/ 40 °C:90.9 mm2/s (30 W)Viskositet v/ 40 °C:222 mm2/s (50 W)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS
 Reagerer kraftig med sterke oksidasjonsmidler.
FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER
 Karbonmonoksid, karbondioksid, aldehyder og ketoner.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

GENERELT
 Brukt olje kan inneholde metallpartikler og nedbrytningsprodukter av olje som medfører større helserisiko enn det opprinnelige produkt.
INNÅNDING
 Oljedamp eller oljetåke kan irritere luftveiene, og medføre hodepine, kvalme og døsighet ved høye konsentrasjoner. eller dårlig ventilerte rom.
HUDKONTAKT
 Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake avfetting av huden, irritasjon med rødhet og svie og eksem.
ØYEKONTAKT
 Sprut i øynene er ubehagelig, men varig skade er lite sannsynlig.
SVELGING
 Ved svelging er den største risiko forbundet med at produktet kan komme ned i lungene og medføre kjemisk lungebetennelse. Svelging av større mengder kan gi ubehag, kvalme og diare.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

MOBILITET
 Ved utslipp til stillestående vann kan produktet danne en film på vannflaten med følgende deoksygenering og mulig skadelige virkninger på vannlevende organismer. Spill kan trenge ned i jordsmonnet og forårsake forurensing av grunnvann.
NEDBRYTBARHET
 Ikke lett biologisk nedbrytbar.
AKKUMULERING
 Bioakkumulering anses for usannsynlig.
ØKOTOKSITET
 Ikke klassifisert som giftig.
ANDRE SKADEVIRKNINGER
 Antas ikke å medføre langsiktig fare for vannmiljøet.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT
 Klassifisert som farlig avfall. Se Forskrift om Farlig avfall for opplysninger om EAL-koder og betingelser som gjør avfall til farlig avfall.
AVFALLSGRUPPER
 Forslag til avfallsstoffnummer: 7011/7012.
Forslag til EAL-kode(r): 13 02 05: mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, gearoljer og smøreoljer.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

 
Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods:JaNeiIkke vurdert
ANNEN INFORMASJON
Ikke farlig gods i følge ADR/RID, IMDG eller IATA.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Farekl. / Anm.
 
EF-EtikettJaNeiIkke vurdert
SAMMENSETNING
  Mineralolje (80 - 100 %), Additiver i mineralolje (5 - 10 %)
R-SETNINGER
 Vurdert ikke merkepliktig.
S-SETNINGER
 
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

REFERANSER
 Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361). ADR, RID, IMDG, IATA. Micromedex Tomes CPS System.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER
 *HMS-databladet er kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Hydro Production Partner har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent / leverandør. Produsent/ leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold.
LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER
Nr.R-Setningstekst
R45Kan forårsake kreft.
REVISJONSOVERSIKT
VersjonRev. datoAnsvarligEndringer
0.2.02005-12-21R. EriksenPkt. 8

HMSD STATUS
Revisjonsdato:: 2005-12-21Kontrollør:: a118317Status:: Godkjent


This document was generated using Pride Chess 8.5.7, database - Oracle http://www.pride.no
Go to start of document.